ALGEMENE VOORWAARDEN S. Bakker’s Automobielbedrijf / Garage S. Bakker

Lijsterlaan 65, 3055 CD Rotterdam, KvK 77208749                           Versie 20-06-2022

 

Algemene voorwaarden behorende bij Stallingsovereenkomst

 

Artikel 1. Begripsomschrijving 

 

StallingsaccommodatieDe Stallingsaccommodatie casu quo de parkeerruimte met bijbehorende terreinen en ruimtes te 3055 CD Rotterdam aan de Lijsterlaan 65.

  

Eigenaar: Eigenaar van de Stallingsaccommodatie zijnde mevrouw A.M. Bakker (e/v van Someren Brand) en/of haar vertegenwoordiger, gevolmachtigde of rechtsopvolger.

 

Staller: De Eigenaar/gebruiker van een Voertuig (zie hierna), dat in de Stallingsaccommodatie gestald is.

 

Voertuig: Onder een Voertuig wordt verstaan een Voertuig zoals een personenauto alsmede een motorfiets, kleine camperwagen, boot, quad, caravan, kleine trailer et cetera.

 

Bewakingsdienst: De Stallingsaccommodatie is voorzien van camerabewaking. De camerabewaking is primair bedoeld om op afstand enig toezicht te kunnen houden op vooral personen en verkeer, opstallen en bedrijfseigendommen.

 

Artikel 2. Stallingsovereenkomst

 

Een Stallingsovereenkomst (hierna: “Stallingsovereenkomst”) wordt mondeling aangegaan. Aan de Staller wordt een specifieke plaats in de Stallingsaccommodatie ter beschikking gesteld. Tot de verplichting van de Eigenaar behoort niet de permanente bewaking van het Voertuig.  

 

Artikel 3. Toegang

 

De Staller verschaft zich zelfstandig toegang tot de Stallingsaccommodatie met behulp van een persoonsgebonden sleutel. De sleutel is en blijft eigendom van de Eigenaar en is niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan een kopie van de sleutel te maken. De sleutel dient bij het eindigen van het gebruik casu quo de overeenkomst aan de Eigenaar te worden teruggegeven.

 

Het in- en uitrijden en parkeren van Voertuigen in de Stallingsaccommodatie kan dagelijks plaatsvinden, van 06:30 uur in de ochtend tot 23:00 uur in de avond. De Staller dient de toegangsdeur na het betreden van het pand direct achter zich te sluiten en bij vertrek te sluiten en op slot te draaien. Vanaf 23:00 uur tot 06:30 uur is de Stallingsaccommodatie niet toegankelijk voor de Staller, in het kader van de alarmering aan de Bewakingsdienst. Bij betreding door de Staller van de Stallingsaccommodatie tussen 23:00 uur en 06:30 uur, zullen de alarmeringskosten van de Bewakingsdienst worden doorberekend aan de Staller.

 

Indien op de Stallingsaccommodatie andere openingstijden van toepassing worden, is de Eigenaar bevoegd, nadat de Staller daarvan op de hoogte is gesteld, de openingstijden voor langere of onbepaalde duur te wijzigen.

 

De toegewezen stallingsplaats mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van het Voertuig met het kenteken hetgeen bij de (mondelinge) Stallingsovereenkomst is overeengekomen. Wijzigingen (desnoods van tijdelijke aard) dienen schriftelijk aan de Eigenaar kenbaar gemaakt te worden.

 

Indien de Staller de stallingsplaats (tijdelijk) wil gebruiken voor een ander Voertuig dan het Voertuig zoals overeengekomen, dan dient de Staller hiertoe toestemming te vragen aan de Eigenaar. Pas nadat de Eigenaar de Staller hiervoor toestemming heeft verleend, is de Staller gerechtigd met een ander Voertuig in de Stallingsaccommodatie te parkeren. In verband met brandveiligheid is het niet toegestaan een elektrische auto (zoals Tesla) het pand binnen te brengen en dient Staller een eventuele druppellader uitsluitend naast de auto en bij voorkeur op de betonvloer te plaatsen. Het is uitsluitend toegestaan het Voertuig te parkeren. Het is niet toegestaan om losse artikelen naast de auto te stallen, zoals (winter)banden, dakkoffers et cetera. De Eigenaar is gerechtigd aan enig Voertuig de toegang tot de Stallingsaccommodatie te weigeren indien de Eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht.

  

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

 

De Stallingsovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van minimaal een half jaar, waarna deze stilzwijgend met telkens drie maanden zal worden verlengd, tenzij anders overeengekomen tussen Eigenaar en Staller. Facturering geschiedt per kwartaal, tenzij anders overeengekomen tussen Eigenaar en Staller.

 

Bij het aangaan van de Stallingsovereenkomst stelt de Eigenaar aan de Staller een persoonlijke sleutel ter beschikking om van de Stallingsaccommodatie gebruik te kunnen maken, zodat de Staller zelfstandig toegang kan verkrijgen en bij vertrek de deur van de Stallingsaccommodatie op slot kan draaien. Bij verlies van deze sleutel is de Staller verplicht hiervan melding te maken bij de Eigenaar. Voor het verstrekken door de Eigenaar van een nieuwe sleutel is de Staller eenvergoeding verschuldigd van € 15,00.

 

Artikel 5. Beëindiging Stallingsovereenkomst

 

De Stallingsovereenkomst eindigt

 

I.   Door schriftelijke opzegging door de Staller, uitsluitend mogelijk tegen het einde van een maand of een kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand. Uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst dient de door de Eigenaar aan de Staller ter beschikking gestelde sleutel te worden ingeleverd. Indien de Staller nalatig blijft, is hij voor elke dag dat hij verzuimt de sleutel aan de Eigenaar af te geven een boete verschuldigd van € 10,00 per dag, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist;

 

II   Door schriftelijke opzegging door de Eigenaar indien:

  • Staller enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, na sommatie en ingebrekestelling;
  • Eigenaar om welke reden dan ook het uitoefenen van stallingsactiviteiten staakt, met een opzegtermijn van drie (3) maanden;
  • De Stallingsaccommodatie verloren gaat, bijvoorbeeld na brand.

Artikel 6. Betaling

 

Het verschuldigde stallingsbedrag dient te worden voldaan binnen dertig dagen na ontvangst van de nota voor het betreffende kwartaal.

 

Artikel 7. Tariefwijziging

 

De Eigenaar is steeds bevoegd de tarieven aan te passen, ook bij lopende Stallingsovereenkom- sten. Alsdan zal tenminste één kalendermaand voor de ingangsdatum de Staller een schriftelijke mededeling daarover ontvangen.

 

De Staller is bevoegd bij tariefwijziging tegen de datum waarop deze is aangekondigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met inachtneming van de hiervoor geldende opzegtermijn.

 

Artikel 8. Niet-betaling

 

Indien de Staller nalatig blijft de betaling van het verschuldigde bedrag op de overeengekomen vervaldatum te voldoen, is deze, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, vijf procent (5%) rente verschuldigd over het achterstallig stallingsgeld per maand of een gedeelte van de maand waarin de betaling niet plaatsvond.

 

Indien in het geval van wanbetaling van het stallingsgeld incassomaatregelen noodzakelijk zijn, worden de buitenrechtelijke incassokosten tussen de partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom doch tenminste op € 250,00. Betalingen, gedaan door de Staller na sommatie of dagvaarding, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de voormelde kosten, ook al vermeldt de Staller bij betaling een andere bestemming.

 

In het geval van wanbetaling is de Eigenaar gerechtigd de Staller te verzoeken per direct te vertrekken, dan wel het gestalde Voertuig uit de Stallingsaccommodatie te verwijderen. Alle hiervoor gemaakte onkosten zullen op de Staller verhaald worden. Eventuele veroorzaakte schade aan het Voertuig, voortvloeiend uit de verwijdering, is volledig voor risico van de Staller.

 

Artikel 9. Gebruik van de Stallingsaccommodatie

 

Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de Stallingsaccommodatie dient de Staller zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook conform de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld. Bij niet- nakoming daarvan is de Staller aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 

 

De Staller is voorts verplicht eventuele aanwijzingen van de Eigenaar van de Stallingsaccommodatie op te volgen, het Voertuig te plaatsen op de aangegeven casu quo de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het (interne) verkeer in en/of bij de Stallingsaccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

 

De Eigenaar van de Stallingsaccommodatie is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van de Eigenaar noodzakelijk is, te verzoeken Voertuigen binnen de Stallingsaccommodatie te verplaatsen en/of enig Voertuig uit de Stallingsaccommodatie te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de Eigenaar kan leiden.

 

De Voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten te zijn gedoofd. Bij voorkeur dient het Voertuig afgedekt te zijn met een hoes. Nadat het Voertuig is geparkeerd, dienen de inzittenden het Voertuig en de Stallingsaccommodatie te verlaten en de toegangsdeur op slot te draaien.

 

Artikel 10. Hinder/beperkingen gebruik 

 

Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de Stallingsaccommodatie te brengen dan wel binnen te hebben, motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het Voertuig uitgezonderd.

 

Het is verboden in of op de Stallingsaccommodatie reparaties aan het Voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren, of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de Eigenaar is verleend. Voorts zijn binnen het pand niet toegestaan: elektrische auto’s en losse grote items zoals dakkoffers en losse (winter)banden.

 

Artikel 11. Niet-nakoming 

 

Toerekenbare tekortkoming

Indien de Staller tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, is de Staller gehouden aan de Eigenaar alle schade te vergoeden door deze geleden casu quo te lijden als gevolg van bovengenoemde nalatigheid.

 

Indien de Eigenaar genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Staller te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Staller, is de Staller verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, zowel de kosten van rechtsdeskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan de Eigenaar te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan. Buitengerechtelijke incassokosten zullen steeds 15% van de uitstaande hoofdsom zijn, met een minimum van € 100,00.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 

De tussen partijen (Eigenaar en Staller) tot stand gekomen Stallingsovereenkomst omvat geen 24-uurs bewaking. De Eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, of het verloren gaan van eigendommen of Voertuig(en), bijvoorbeeld door brand, en bezittingen van de Staller.

 

De Eigenaar aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen en Voertuig(en) van de Staller alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Stallingsaccommodatie, tenzij de schade direct is veroorzaakt door de Eigenaar van de Stallingsaccommodatie en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden casu quo de Stallingsovereenkomst wordt uitgesloten. Onder Staller worden hier mede verstaan andere inzittenden van zijn Voertuig.

 

De Staller is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de Staller veroorzaakt aan de Stallingsaccommodatie of de daarbij behorende apparatuur, dient ter plaatse te worden vergoed dan wel dient door de Staller te worden vergoed nadat door de Eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 11. 

 

 

Artikel 13. Overige bepalingen 

 

Het is de Staller niet toegestaan zijn recht te verhuren casu quo aan een derde in gebruik te geven. De Staller mag de Stallingsovereenkomst niet aan derden overdragen.

 

 

Artikel 14. Afspraken  

 

Afspraken casu quo overeenkomsten met eventuele personeelsleden van de Eigenaar binden deze laatste niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. 

 

Artikel 15. Nederlands recht

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is die te Rotterdam.

 

Artikel 16. Woonplaats

 

Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

 

S. Bakker’s Automobielbedrijf, Mevrouw A.M. Bakker,
Lijsterlaan 65, 
3055 CD Rotterdam, dan wel per email naar AdrieSB@live.nl.