PRIVACY VERKLARING S. Bakker’s Automobielbedrijf / Garage S. Bakker

Lijsterlaan 65, 3055 CD Rotterdam, KvK 77208749              Versie 20-06-2022

 

PRIVACY VERKLARING

Garage S. Bakker / S. Bakker’s Automobielbedrijf / KvK 77208749

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons bedrijf omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de stalling en de dienstverlening door ons worden verwerkt. Garage S. Bakker, gevestigd aan Lijsterlaan 65, 3055 CD Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Onze contactgegevens

Naam kantoor        : S. Bakker’s Automobielbedrijf / Garage S. Bakker
Adres                       : Lijsterlaan 65
Postcode / Plaats : 3055 CD Rotterdam
Website                   : http://www.autostallingbakker.nl
Contactpersoon     : mevrouw A.M. Bakker
E-mailadres            : AdrieSB@live.nl
Telefoonnummer   : +31102409752

 

Mevrouw A.M. Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van S. Bakker’s Automobielbedrijf / Garage S. Bakker (hierna: “Garage S. Bakker”).

Zij is te bereiken via AdrieSB@live.nl of 0647828187.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Garage S. Bakker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze (stallings)diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen zichtbaar op onze bankafschriften)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Garage S. Bakker verwerkt uw persoonsgegevens en dat van het door u te stallen object alleen voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Garage S. Bakker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: vijf jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Garage S. Bakker verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: de accountant).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garage S. Bakker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: AdrieSB@live.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Garage S. Bakker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Garage S. Bakker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via AdrieSB@live.nl